کیدزی 5 (نانو و جانوران)

بسته کمک آموزشی کیدزی 5 (نانو و جانوران)

جانوران جانداران - زنجیره غذایی – بدن جانداران – جمعیت – باکتریها – قارچ ها و...

 

کیدزی 4 (نانو و نیروها)

بسته کمک آموزشی کیدزی 4 (نانو و نیروها)

نیرو چیست نیروی مغناطیس حرکت اجسام اهرم سطح شیب دار ابزارها آهن ربا تاثیر چرخ ها و...

 

کیدزی 2 (نانو و نور)

بسته کمک آموزشی کیدزی 2 (نانو و نور)

نور چیست- بازتاب نور –شکست نور- نور و رنگ- روز و شب – عدسی ها – وسایل روشنایی و...

 

کیدزی 1 (نانو و انرژی)

بسته کمک آموزشی کیدزی 1 (نانو و انرژی)

انرژی – صداها – سرمایه ملی – انواع نیروها – تغییر حالت مواد – بازیافت مواد – روشهای برقراری ارتباط و ...