کیدزی 8 (نانو و بدن انسان)

بسته کمک آموزشی کیدزی 8 (نانو و بدن انسان)

رشد انسان – بیماریهای – عوامل بیماری زا – باکتریها – سلامتی بدن – حواس پنجگانه – دستگاه عصبی و ...

 

کیدزی 6 (نانو و باغبانی)

بسته کمک آموزشی کیدزی 6 (نانو و باغبانی)

گیاهان – فواید دانه ها – مواد طبیعی و مصنوعی – از گندم تا نان – خاک – نقش گیاهان و ...