سال سوم ابتدایی

بسته کمک آموزشی سال سوم ابتدایی

شامل آموزش کلیه دروس (ریاضی- فارسی - علوم قرآن- دیکته) به صورت عملي و انيميشن

دیکته گوی هوشمند

آزمون های هوشمند  براي کليه دروس

آموزش و تمرین تایپ فارسی

آموزش نقاشی و بهمراه صدها بازی وکارتون

آموزش ويندوز و مباني کامپيوتر

برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین اثر آموزشی

بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی

بدون نیاز به فعال سازی

سال دوم ابتدایی

بسته کمک آموزشی سال دوم ابتدایی

شامل آموزش کلیه دروس (ریاضی- فارسی -علوم -قرآن- دیکته) به صورت عملي انيميشن

دیکته گوی هوشمند

آزمون های هوشمند  براي کليه دروس

آموزش و تمرین تایپ فارسی

آموزش نقاشی و بهمراه صدها بازی وکارتون

آموزش ويندوز و مباني کامپيوتر

برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین اثر آموزشی

بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی

بدون نیاز به فعال سازی

 

سال اول ابتدائی

بسته کمک آموزشی سال اول ابتدایی

شامل آموزش کلیه دروس  (ریاضی- فارسی علوم قرآن و دیکته) به صورت عملي  انيميشن

دیکته گوی هوشمند 

آموزش و مسابقه الفبا و نگاره ها

آموزش و تمرین تایپ فارسی

آموزش نقاشی و بهمراه صدها بازی وکارتون

آموزش ويندوز و مباني کامپيوتر

برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین اثر آموزشی

بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی

بدون نیاز به فعال سازی