نرم افزار فارسی و ساده در برد هوشمند

یکی از مهمترین بخش های کلاس و برد هوشمند نرم افزار ایجاد مطلب  است. نرم افزار فارسی ایجاد مطلب  در برد هوشمند باید به گونه ای باشد که معلمان و دانش آموزان به سادگی با  آن کار کنند .
نرم افزارهای ایجاد مطلب در برد هوشمند  باید به گونه ای باشند که ابزارهای ایجاد مطلب برد هوشمند منابع و تصاویر مورد نظر برای محتواسازی در آن وجود داشته باشد