سرعت ردیابی قلم در برد هوشمند

ردیابی در برد هوشمند  قلم در برد هوشمند باید به گونه ای باشد که هنگامی که دانش آموزان و معلم روی برد هوشمند  در حال نوشتن است  به همان  روش های سنتی مانند ماژیک و وایت برد می نویسند نوشته در قلم جا نماند. بهترین سرعت ردیابی و نوشتن قلم 200m هستش .