نرم افزار های آموزشی

کیدزی 8 (نانو و بدن انسان)

بسته کمک آموزشی کیدزی 8 (نانو و بدن انسان)

رشد انسان – بیماریهای – عوامل بیماری زا – باکتریها – سلامتی بدن – حواس پنجگانه – دستگاه عصبی و ...