نرم افزار های آموزشی

کیدزی 7 (نانو و هواشناسی)

بسته کمک آموزشی کیدزی 7 (نانو و هواشناسی)

جریان هوا – آلودگی – فصل ها – آب – برف و سرما و ...