نرم افزار های آموزشی

کیدزی 6 (نانو و باغبانی)

بسته کمک آموزشی کیدزی 6 (نانو و باغبانی)

گیاهان – فواید دانه ها – مواد طبیعی و مصنوعی – از گندم تا نان – خاک – نقش گیاهان و ...